۹ مرداد ۱۴۰۱

بررسی تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر بیان ژن PGC-1αو ERR-α میتوکندریایی کاردیومیوسیت‌ موش‌های نر مدل سکته قلبی

* فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* بررسی تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر بیان ژن PGC-1αو ERR-α میتوکندریایی کاردیومیوسیت‌ موش‌های نر مدل سکته قلبی […]
۹ مرداد ۱۴۰۱

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی شدت‌متوسط به‌همراه مکمل‌یاری رزوراترول بر مولکول‌های چسبان عروقی (VCAM-1 و ICAM-1) و فاکتور نکروز توموری آلفا (TNF-α ) در بافت قلب موش‌های صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع ۲

* فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران * تأثیر هشت هفته تمرین هوازی شدت‌متوسط به‌همراه مکمل‌یاری رزوراترول بر مولکول‌های چسبان عروقی (VCAM-1 و ICAM-1) و فاکتور نکروز […]
۹ مرداد ۱۴۰۱

ﺗﺄﺛﯿﺮ تمرین هوازی، ازون و سلول‌های بنیادی مزانشیمی بر تغییرات آستانه درد در موش‌های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت

* فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران*  ﺗﺄﺛﯿﺮ تمرین هوازی، ازون و سلول‌های بنیادی مزانشیمی بر تغییرات آستانه درد در موش‌های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت لیلا عبدی […]
۹ مرداد ۱۴۰۱

پاسخ حادّ بازتوانی ورزشی ‌‌همراه با تحریک الکتریکی بر سطوح سرمی آنتی‌ژن ‌کربوهیدرات ۱۲۵ (CA-125) و سیستاتین‌سی (Cys-C) موش‌های صحرایی انفارکته قلبی

* فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران * پاسخ حادّ بازتوانی ورزشی ‌‌همراه با تحریک الکتریکی بر سطوح سرمی آنتی‌ژن ‌کربوهیدرات ۱۲۵ (CA-125) و سیستاتین‌سی (Cys-C) موش‌های […]
۹ مرداد ۱۴۰۱

تأثیر تمرین عملکردی با شدت بالا بر سطوح سرمی ApoA-I، ApoB و نیم‌رخ چربی در مردان و زنان سالمند

* فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تأثیر تمرین عملکردی با شدت بالا بر سطوح سرمی ApoA-I، ApoB و نیم‌رخ چربی در مردان و زنان سالمند سعید […]
۹ مرداد ۱۴۰۱

مقایسه اثر ۸ هفته تمرین قدرتی، ورزش در آب و مصرف امگا ۳ بر میزان فشار اکسایشی، CRP، هموگلوبین گلیکوزیله و فشارخون در مردان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی

* فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* مقایسه اثر ۸ هفته تمرین قدرتی، ورزش در آب و مصرف امگا ۳ بر میزان فشار اکسایشی، CRP، هموگلوبین گلیکوزیله […]
۱۹ خرداد ۱۴۰۱

اثر ورزش بر روده دیابتی – اثرات بالقوه سلامت و مکانیسم های زمینه ای

اثر ورزش بر روده دیابتی – اثرات بالقوه سلامت و مکانیسم های زمینه ای به گزارش وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران، طبق آخرین بررسی […]
۹ خرداد ۱۴۰۱

پارامترهای قلبی-عروقی زنان متعاقب دو هفته تمرینات تناوبی عملکردی با شدتهای متفاوت با و بدون ماسکهای تنفسی: ارزیابی پاسخ و سازگاریها در طی پاندمی کوید-۱۹

فیزیولوژی ورزشی و تندرست ایران پارامترهای قلبی-عروقی زنان متعاقب دو هفته تمرینات تناوبی عملکردی با شدتهای متفاوت با و بدون ماسکهای تنفسی: ارزیابی پاسخ و سازگاریها […]
۹ خرداد ۱۴۰۱

تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل‌ رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت‌ها و هسته‌های پلی‌پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل‌ رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت‌ها و هسته‌های پلی‌پلوئید در موش های صحرایی نر […]