آخرین مقالات

۲۵ اسفند ۱۴۰۲

The effect of 8 weeks of interval training combined with the consumption of cineole, linalool, and bourbonene on MAPK/Arc gene expression and learning in rats with Alzheimer’s disease-Exercise physiology

The effect of 8 weeks of interval training combined with the consumption of cineole, linalool, and bourbonene on MAPK/Arc gene expression and learning in rats with […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

The effect of eight weeks of high-intensity interval training on the expression of mir-126, EMAP-II, and levels of TGF-β in the heart tissue of young rats with type 2 diabetes-Exercise physiology

The effect of eight weeks of high-intensity interval training on the expression of mir-126, EMAP-II, and levels of TGF-β in the heart tissue of young rats […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

The effect of high-intensity interval training with caloric restriction on gene expression of apoptosis indices HSP70 and HSP60 in the myocardium of male rats-Exercise physiology

The effect of high-intensity interval training with caloric restriction on gene expression of apoptosis indices HSP70 and HSP60 in the myocardium of male rats-Exercise physiology Iranepf […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

اثر یک دوره تمرین هوازی بر فعالیت فاکتور رونویسی Mondo A و ژن‌های هدف آن در عضله اسکلتی موش‌های پیش دیابت- فیزیولوژی ورزشی

اثر یک دوره تمرین هوازی بر فعالیت فاکتور رونویسی Mondo A و ژن‌های هدف آن در عضله اسکلتی موش‌های پیش دیابت- فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی و […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

اثر نوروپروتکتیو ترکیب تمرین هوازی و آدنوزین بر بیان ژن گیرنده A2a و عوارض ناشی از سکته مغزی در هیپوکامپ موش صحرایی نر بالغ- فیزیولوژی ورزشی

اثر نوروپروتکتیو ترکیب تمرین هوازی و آدنوزین بر بیان ژن گیرنده A2a و عوارض ناشی از سکته مغزی در هیپوکامپ موش صحرایی نر بالغ- فیزیولوژی ورزشی […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

تأثیر تمرین تناوبی شدید بر نوتروپنی در بیماران مبتلا به لنفوم و مالتپیل میلوما پس از پیوند سلول های بنیادی خونساز- فیزیولوژی ورزشی

تأثیر تمرین تناوبی شدید بر نوتروپنی در بیماران مبتلا به لنفوم و مالتپیل میلوما پس از پیوند سلول های بنیادی خونساز- فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی وررزشی و […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر سطوح سرمی تیوردوکسین رودوکتاز-۱، پاراکسوناز-۱، اینترلوکین یک بتا، اینترلوکین شش و گالانین در مردان چاق سالمند تمرین نکرده- فیزیولوژی ورزشی

تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر سطوح سرمی تیوردوکسین رودوکتاز-۱، پاراکسوناز-۱، اینترلوکین یک بتا، اینترلوکین شش و گالانین در مردان چاق […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

آثار تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای و مصرف استازولامید بر تعادل کوهنوردان فعال در ارتفاع شبیه‌سازی شده -فیزیولوژی ورزشی

آثار تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای و مصرف استازولامید بر تعادل کوهنوردان فعال در ارتفاع شبیه‌سازی شده -فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی وررزشی و تندرستی ایران رضوان خیراندیش ۱ […]
۱۷ اسفند ۱۴۰۲

اثر شش هفته تمرین پیلاتس و مکمل لیسیوم بارباروم بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو بزاق و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال – فیزیولوژی ورزشی

اثر شش هفته تمرین پیلاتس و مکمل لیسیوم بارباروم بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو بزاق و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال – فیزیولوژی ورزشی فیولوژی ورزشی و […]
۱۷ اسفند ۱۴۰۲

اثر تمرینات ثبات دهنده گردن و تحرک بخشی توراسیک بر ناتوانی، دامنه حرکتی و استقامت زنان با گردن درد مزمن غیر اختصاصی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی – فیزیولوژی ورزشی

اثر تمرینات ثبات دهنده گردن و تحرک بخشی توراسیک بر ناتوانی، دامنه حرکتی و استقامت زنان با گردن درد مزمن غیر اختصاصی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی […]