۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثير تمرين استقامتی بر بيان ژن فاکتور پاسخ سرم (srf) بطن چپ در موش‌های نر نژاد ويستار

محمد فتحی، رضا قراخانلو ، راضيه رضايی مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: فعاليت استقامتی موجب تجديد ساختار قلب می‌شود و بيان بسياری از ژن‌‌ها […]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

بررسی شيوع کمبود ويتامين D و ارتباط آن با نمايه توده بدن و دور کمردر دختران نوجوان ۱۷-۱۴ سال، بوکان

سعادت کريمی حسن آباد۱، مريم رف رف*۲ ، محمد اصغری جعفرآبادی۳ مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: کمبود ويتامين D يک اپيدمی گسترده بهداشتی و ناشناخته […]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تغييرات عوامل تحريکی رگزايی ناشی از تمرين مقاومتی فزاينده در رت های ديابتی

مهرنوش مهرو*، عباسعلی گائينی، سيروس چوبينه ، محسن جاويدی مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: فعاليت ورزشی کنترل کننده بيماری‌هاست و مشاهده گرديده است در مبتلايان […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

تاثير يک دوره تمرين ترکيبی (مقاومتی و هوازی) بر سطح هموسيستئين و نيمرخ ليپيدی مردان دارای اضافه وزن

سعيد امام دوست، دکتر محمد فرامرزی*، لاله باقری، دکتر خديجه اوتادی، احسان رزاقی نائينی، دکتر طاهره يزدانی ، علی ديرنده دانشيار دانشگاه شهرکرد مجله پزشکی شهر […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

تاثير دوازده هفته تمرين هوازی تناوبی بر غلظت‌های سرمی کمرين، واسپين و شاخص مقاومت به انسولين دانشجويان دارای اضافه وزن

دکتر حميد رضا صادقی پور *، دکتر فرهاد دريانوش ، دکتر محسن ثالثی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: کمرين و واسپين، از آديپو‌کاين های مترشحه […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

اثر ۶ هفته تمرينات استقامتی بر TNF-α سرمی و حجم تومور موشهای حامل تومور پستان

دکتر حميد آقاعلی نژاد *، مقصود پيری ، رويا نجفی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: سرطان پستان يکی از بيماريهای ژنتيکی و التهابی مزمنی است […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

تاثير يک هفته مصرف گلوتامين بر شاخص های استرس اکسيداتيو در مردان جوان سالم

رسول جوان امانی ، بابک نخستين روحی* مجله پزشکی اردبیل زمينه و هدف: گلوتامين آمينو اسيدی دارای خواص آنتی اکسيدانی است که می تواند در درمان […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

مقايسه تاثير يک جلسه فعاليت هوازی شديد بر وضعيت گلوتاتيون ردوکس گلبول های قرمز خون ورزشکاران حرفه ای، ورزشکاران تفريحی و غيرورزشکاران

فرناز سيفی اسگ شهر، ارسلان دميرچی، منوچهر فرجامی نژاد ، پروين بابايی* مجله پزشکی اردبیل زمينه و هدف: وضعيت ردوکس درون سلول نمايانگر محيط احياگر يا […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

پاسخ عصبی‌عضلانی بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس به ارتعاش درمانی پاسخ عصبی عضلانی به ارتعاش درمانی

دکتر اصغر توفيقی، اقای صابر ساعد* ، اقای غفور غفاری کارشناسی ارشد دانشگاه اروميه مجله سالمندی ایران هدف: هدف از اين پژوهش، تأثير ارتعاش کل بدن […]