مقایسه فشار فیزیولوژیکی فعالیت مقاومتی جلو پا در دستگاه مقاومت متغیر توربینی و دستگاه متداول در مردان فعال- فیزیولوژی ورزشی