تأثير تمرين پيلاتس و مصرف عصاره‌ی گياه رازيانه بر علائم سندرم پيش از قاعدگی در دختران غير ورزشکار