ارتباط سن و سطح فعالیت بدنی با علائم درد قفسه سینه و فشارخون در بیماران قلبی