۱۸ تیر ۱۳۹۸

ارائه روش تمرینی مقاومتی-لاکتیکی و مقایسه تاثیر آن با تمرین مقاومتی سنتی بر هایپرتروفی عضلانی در بدنسازان حرفه ای

روح ا… نیکویی ۱؛ محسن حاتمی۲؛ احمد انحصاری۳ ۱دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم ورزشی، کرمان، ایران ۲کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده تربیت […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر قدرت عضلات هیپ در زنان ورزشکار دارای والگوس داینامیک زانو

فرزانه ساکی ۱؛ مریم مدهوش۲ ۱دانشگاه بوعلی سینا همدان ۲دانشگاه بوعلی سینا پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی چکیده زمینه و هدف: والگوس داینامیک زانو یک الگوی حرکت […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

مقایسه اثر تمرین تقویتی اسکات و پرس پا بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات چهارسر ران هنگام پایین آمدن از پله

محسن شایسته۱؛ نادر فرهپور email 2؛ امیرعلی جعفرنژادگروorcid 3 ۱کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی ۲هیئت علمی ۳استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

بررسی تغییرات ایجاد شده در عوامل اتوفاژی در دوره‌های زمانی بعد از یک جلسه فعالیت ورزشی استقامتی وامانده‌ساز در عضله درشت نئی قدامی موش‌های بالب‌سی

مهدیه ملانوری  ۱؛ افسانه جمالیorcid 2؛ حوریه سلیمان جاهی۳؛ محمدطاهر افشون پور۴ ۱دانشگاه تربیت مدرس ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران تقاطع چمران جلال […]
۱۷ تیر ۱۳۹۸

بررسی اثر یک دوره ۱۲ هفته‌ای تمرین ترکیبی بر سطوحBDNF ، عوامل هماتولوژیک و برخی از شاخص های سیستم ایمنی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

میترا خادم الشریعه ۱؛ وحید تأدیبی۲؛ ناصر بهپور۳؛ محمدرضا حامدی نیا۴ ۱دانشجوی دکتری ، دانشگاه رازی کرمانشاه ۲دانشیار/ دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی ۳دانشیار، دانشکده تربیت […]
۱۰ تیر ۱۳۹۸

تأثیر شش هفته تمرین هوازی بر شاخص های نروژنز و نروتروفیک در هیپوکمپ رت های جوان و میانسال

راضیه محمدی۱؛ ضیاء فلاح محمدی ۲ ۱دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۲دانشیار،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی علوم ورزشی، […]
۱۰ تیر ۱۳۹۸

تأثیر تمرینات تداومی با شدت متوسط بر بیان پروتئین TRPV1 در عضلۀ نعلی

مسلم خورشیدوند۱؛ رضا قراخانلو ۲؛ رضا حسن ساجدی۳ ۱دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ۲استاد، دکتری تخصصی […]
۱۰ تیر ۱۳۹۸

تأثیر چهار هفته دویدن اختیاری روی چرخ دوی گردان در دوران نوجوانی بر رفتار افسردگی و تأثیر آن بر میزان استرس اکسیداتیو در مخچه

ابوالفضل جعفرزاده باغان۱؛ مقصود پیری ۲؛ محمد علی آذربایجانی۲ ۱دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران […]
۳ تیر ۱۳۹۸

اثر یک دوره تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن برخی عوامل عضله زایی در عضلۀ اسکلتی موش های صحرایی

سهیل بیگلری, عباسعلی گائینی فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی چکیده هدف: فرایند عضله­ زایی نقش مهمی در بازسازی و رشد عضلۀ اسکلتی دارد. با وجود این، […]