مقايسه تراكم مواد معدني مهره‌هاي كمري بين زنان ورزشكار و غير ورزشكار غير يائسه