تمرین بر روی دستگاه نوارگردان آنتی اکسیدان Nrf2 را برای محافظت از سلول های عصبی دوپامینرژیک nigrostriatal از صدمات +MPP فعال می کند (مقاله لاتین)