تاثير يک دوره فعاليت ورزشی بر استرس، اضطراب، افسردگی و فشارخون بيماران پيوند کليه