۱۵ دی ۱۴۰۱

برونداد علمی فیزیولوژی ورزشی ایران در حوزه تندرستی بر اساس پایگاه وب آو ساینس (۲۰۲۱-۲۰۰۲): مطالعه علم‌سنجی (فیزیولوژی ورزشی)

برونداد علمی فیزیولوژی ورزشی ایران در حوزه تندرستی بر اساس پایگاه وب آو ساینس (۲۰۲۱-۲۰۰۲): مطالعه علم‌سنجی (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران مجله مطالعات […]
۱۰ دی ۱۴۰۱

تأثیر یک دوره تمرین استقامتی هوازی پیش از القای ایزوپروترنول بر بیان ژن‌های NF-κB و NFATدر بافت بطن چپ موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار (فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر یک دوره تمرین استقامتی هوازی پیش از القای ایزوپروترنول بر بیان ژن‌های NF-κB و NFATدر بافت بطن چپ موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار (فیزیولوژی ورزشی) […]
۱۰ دی ۱۴۰۱

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان بافتی miRNA-1 و miRNA-21 قلبی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار سالم (فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان بافتی miRNA-1 و miRNA-21 قلبی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار سالم (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران […]
۱۰ دی ۱۴۰۱

مقایسة تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و تناوبی هوازی با شدت بالا بر بیان ‌-microRNAهای مرتبط با رگ‌زایی و ضدرگ‌زایی بافت چربی در موش‌های تغذیه‌شده با رژیم غذایی پرچرب (فیزیولوژی ورزشی)

مقایسة تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و تناوبی هوازی با شدت بالا بر بیان ‌-microRNAهای مرتبط با رگ‌زایی و ضدرگ‌زایی بافت چربی در موش‌های تغذیه‌شده با […]
۱۰ دی ۱۴۰۱

تأثیر چهار هفته تمرین پلاریزه بر آمادگی هوازی و عملکرد قایقرانان حرفه‌ای (فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر چهار هفته تمرین پلاریزه بر آمادگی هوازی و عملکرد قایقرانان حرفه‌ای (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی طاهره […]
۱۰ دی ۱۴۰۱

اثر ۸ هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر میزان پروتئین های Wnt و NF-kB بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت نوع ۲ (فیزیولوژی ورزشی)

اثر ۸ هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر میزان پروتئین های Wnt و NF-kB بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت […]
۳ دی ۱۴۰۱

مقایسه تأثیر ۱۲ هفته فعالیت‌های هوازی با شدت‌های سبک و سنگین بر برخی عوامل مرتبط با چاقی در کودکان چاق و دارای اضافه‌وزن: یک مطالعه نیمه‌تجربی (فیزیولوژی ورزشی)

مقایسه تأثیر ۱۲ هفته فعالیت‌های هوازی با شدت‌های سبک و سنگین بر برخی عوامل مرتبط با چاقی در کودکان چاق و دارای اضافه‌وزن: یک مطالعه نیمه‌تجربی […]
۳ دی ۱۴۰۱

اثر تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره پوست پسته بر بیان Bax، کاسپاز ۳ و Bcl-2 بافت قلب موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با غذای چرب (فیزیولوژی ورزشی)

اثر تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره پوست پسته بر بیان Bax، کاسپاز ۳ و Bcl-2 بافت قلب موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با غذای چرب (فیزیولوژی ورزشی) […]
۱۲ آذر ۱۴۰۱

تأثیر تمرینات ریباند ترامپولین بر شاخص‌های قلبی_عروقی، BMI و نیمرخ لیپیدی زنان چاق و دارای اضافه‌ وزن

تأثیر تمرینات ریباند ترامپولین بر شاخص‌های قلبی_عروقی، BMI و نیمرخ لیپیدی زنان چاق و دارای اضافه‌ وزن فیزیولوژی ورزشی و تندرستی مهدیه پیری ، محمدرضا باتوانی* […]