یک فصل از کتاب لاتین، آب: هیدراسیون و نوشابه های ورزشی