یک فصل از کتاب. تاثیر تمرین مقاومتی و فیزیکی بر سلامتی انسان