کتاب پیشگیری از چاقی کودکان و نوجوانان از طریق فعالیت فیزیکی