کتابچه همایش بین المللی تازه های پژوهش در علوم ورزشی