تغییرات پروتئین های اینتگرین β۱و وینکولین در عضله کند انقباض و تند انقباض ؛ تأثیر یک جلسه فعالیت برونگرا