پاسخ ژن ABCA1 کبدی در رت‌های نر: اثر تمرين شديد و عصاره خام کراتاگوس (سياه وليک)