پاسخ های هورمونی زنان میانسال تمرین کرده به یک جلسه تمرین مقاومتی و محدودیت جریان خونی (مقاله لاتین)