پاسخ های فیزیولوژیک و ایمونولوژیکی به ورزش و قرار گرفتن در سرما در اسکی کاران حرفه ای (مقاله لاتین)