پاسخ حادّ بازتوانی ورزشی ‌‌همراه با تحریک الکتریکی بر سطوح سرمی آنتی‌ژن ‌کربوهیدرات ۱۲۵ (CA-125) و سیستاتین‌سی (Cys-C) موش‌های صحرایی انفارکته قلبی