پاسخ برخی از شاخص‌های فشار اکسايشی و التهابی به يک جلسه فعاليت ورزشی کوتاه مدت در اثر سازگاری ناشی از هشت هفته تمرين تداومی دويدن