وضعيت شاخص توده بدني دانش‌آموزان مقطع راهنمايي شهر كرمان در سال ۱۳۹۱