ورزش و بازسازی میتوکندری برای جلوگیری از تخریب عصبی مرتبط با سالمندی-فیزیولوژی ورزشی