هفت روز دویدن در مقایسه با رکاب زدن باعث افزایش هپسیدین ادراری در حالت پایه می شود (مقاله لاتین)