نهمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل