نمایه توده بدنی و رابطه آن با کیفیت زندگی زنان یائسه