مقایسۀ تأثیر روغن گلِ‌مغربی و ویتامین E بر سندرم پیش از قاعدگی