مقایسه تأثیر ۱۲ هفته فعالیت‌های هوازی با شدت‌های سبک و سنگین بر برخی عوامل مرتبط با چاقی در کودکان چاق و دارای اضافه‌وزن: یک مطالعه نیمه‌تجربی (فیزیولوژی ورزشی)