مقايسه ی اثر زمان های مختلف استراحت مطلق بر روی کمر درد حاد