مقايسه تاثير تمرين مقاومتی با استراحت فعال و غيرفعال بر تغييرات سطح فعاليتی لاکتات خون بازيکنان فوتبال