مقايسه تأثير تمرينات ايروبيک و مصرف ويتامين ۶B بر شدّت علائم سندرم پيش از قاعدگی دختران غير ورزش کار