كنگره بين المللی دستاوردهای نوين پژوهشی در حوزه پيراپزشكی و سلامت – فیزیولوژی ورزشی