شیر به عنوان یک نوشیدنی ریکاوری پس از ورزش: پیامدهایی برای عملکرد و سلامتی