رابطه بین قدرت عضلات پشت با تعادل پویا و ترس از سقوط در سالمندان