تمرین شنا و مکمل diselenide بر سایتوکاین ها التهابی و ضد التهابی متاثر از سالمندی، تاثیر دارد (مقاله لاتین)