تغییرات IL-6، IL-10 و نسفاتین – ۱پلاسمای در رت های نر چاق؛تأثیر دوازده هفته تمرین استقامتی