تعیین میزان همبستگی ظرفیت حیاتی دانش‌آموزان دختر ۱۱ تا ۱۷ ساله تهرانی سنجیده شده به دو روش اسپیرومتری و معادله آلومتری