تخمین حداکثر نبض اکسیژن (O2Ppeak) بدون استفاده از تست ورزش در افراد مسن (مقاله لاتین)