تاثیر یک برنامه‌ی ورزشی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و نوع زایمان زنان باردار سالم