تاثير ۶ هفته تمرين اينتروال بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های در حال باليدگی