تاثير برنامه ورزشی گروهی بر کيفيت زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه