تأثیر ۱۰ هفته تمرین استقامتی روی چرخ کارسنج بر سطوح نسفاتین- ۱ و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲