تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب درمانی بر دامنه حرکتی و درد مبتلایان به سندرم گیرافتادگی شانه