تأثیر تمرین استقامتی و مصرف ویتامین C در شرایط آلودگی هوا بر بیان پروتئین‌های آپوپتوتیک BAX و Bcl-2 مغز موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار – فیزیولوژی ورزشی