تأثير مکمل اسيد چرب امگا ۳ بر سندرم متابوليک در سالمندان ساکن آسايشگاه کهريزک: کارآزمايی بالينی دوسو کور