تأثير تمرين استقامتی بر بيان ژن فاکتور پاسخ سرم (srf) بطن چپ در موش‌های نر نژاد ويستار