تأثير ارتعاش‌درمانی اندام تحتانی بر درد نوروپاتی در بيماران ديابتی