بررسی نرم قد، وزن و نمايه توده بدنی ( BMI) در کودکان ۱۱-۶ سال شهر يزد در سال ۹۰-۱۳۸۹