بررسی تأثير ۸ هفته تمرين استقامتی بر برداشت لاکتات مغزی رت های ديابتی در شرايط هايپوگليسمی