بررسی ارتباط کيفيت و کميت کربوهيدرات رژيم غذايی و چاقی در زنان سالم